Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Κάρτας Μονίμου Κατοίκου

Ατομικά Στοιχεία

Διεύθυνση Κατοικίας

Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος
(Αριθμός Κυκλοφορίας Οχήματος για το οποίο απαιτείται έκδοση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου)


Προς Δήμο Θεσσαλονίκης
Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε κάρτα στάθμευσης μονίμου κατοίκου στην

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
  1. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσει το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986).
  2. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του αρ.22 του Ν. 1599/1986) δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιολογητικών που έχω υποβάλλει με την αρχική μου αίτηση για τη χορήγηση κάρτας στάθμευσης μονίμου κατοίκου.
  3. Εφιστούμε την προσοχή σας ότι σε περίπτωση που προκύψει απόκλιση των δηλωθέντων στοιχείων από τα πραγματικά κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο, πέραν των τυχόν ποινικών ευθυνών για ψευδή βεβαίωση, άμεση επίπτωση αποτελεί η στέρηση της κάρτας στάθμευσης (άρα και του δικαιώματος στάθμευσης στις θέσεις κατοίκων) για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και πλήρης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ εμπεριέχονται στο έγγραφο της αίτησης το οποίο θα πρέπει να επισυνάψετε παρακάτω υπογεγραμμένο.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Χορηγείται μόνο μία Κάρτα Στάθμευσης Μόνιμου Κατοίκου ανά κύρια κατοικία (όχι επαγγελματική στέγη), την οποία δικαιούνται οι κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.). Η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δίπλωμα οδήγησης να αναγράφουν το όνομα του ιδιοκτήτη ή μισθωτή της κύριας κατοικίας.

Η κάρτα στάθμευσης ισχύει έως την λήξη του ημερολογιακού έτους για το οποίο έχει ισχύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κανένα από τα παρακάτω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 2MB και στο σύνολό τους τα 7MB αλλιώς η αίτηση δε θα μπορεί να υποβληθεί σωστά.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF.

1
  • Πρέπει να αποδεικνύεται η κύρια κατοικία εντός των ορίων της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας.
  • Στο Ε1 ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος, η κύρια κατοικία αν είναι ιδιόκτητη, ή αν είναι παραχωρημένη ή διαπιστώνεται φιλοξενία (μόνο μεταξύ γονέων και παιδιών), όπου φαίνεται και το ΑΦΜ του φιλοξενούντος, ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα ονόματα των συζύγων, εάν υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση.

2

3
Προσκομίζεται για την ταυτοποίηση του αιτούντος.

4
Προσκομίζεται για να ελεγχθεί η κατηγορία του αυτοκινήτου (επιβατικό/φορτηγό).

5
Γίνονται δεκτά Ελληνικά, κρατών μελών Ε.Ε. και διεθνή (international), όπως γίνονται αποδεκτά από τις Ελληνικές Αρχές.

6
  • Σε περίπτωση πρόσφατης σύνδεσης, φωτοτυπία του συμβολαίου με τη ΔΕΗ ή με άλλη εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Ελέγχεται ο αριθμός παροχής συνδυαστικά με Ε1, Ε9 και Μισθωτήριο Συμβόλαιο
  • Δεν απαιτείται να είναι στο όνομα του αιτούντος

7
Χορηγείται από την Υπηρεσία ή μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Σας εφιστούμε την προσοχή για τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής στη σχετική ένδειξη της αίτησης από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία. Προς διευκόλυνση σας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr συνημμένη στην υποβαλλόμενη τυποποιημένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς επίσης γίνεται αποδεκτή και υποβαλλόμενη τυποποιημένη αίτηση με ηλεκτρονική υπογραφή.

8

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αν τα αρχεία όλα μαζί ξεπερνούν τα 7MB τότε δε θα μπορέσει να τα παραλάβει ο Δήμος. ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ 7MB.
Αφού πατήσετε "Αποστολή αίτησης" μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε μερικά λεπτά μέχρι να μεταφορτωθούν όλα τα δικαιολογητικά σας. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η αποστολή της αίτησης θα λάβετε επιβεβαιωτικό mail (αν δε το δείτε στα εισερχόμενα ελέγξτε και το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας). Ακόμα και αν λάβετε email, αν δεν έχετε τηρήσει τo όριo των 7MB ο Δήμος δεν θα παραλάβει την αίτηση.